Pravidlá na ochranu osobných údajov zákazníkov internetového obchodu wwwnewline.sk

 

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.newline.sk uzatvorením zmluvy (vytvorením objednávky) získava od účastníka na spracovanie jeho osobné údaje - meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, bydliska, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Ochrana týchto údajov podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (ďalej len "GDPR"). Prevádzkovateľ firma bartolini s.r.o. sa stáva správcom týchto osobných údajov.

 

V súlade s ustanoveniami GDPR bude mať účastník - subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre internetový obchod identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže svoju totožnosť, najmä tieto práva:

 

a) právo na prístup k osobným údajom (zahŕňa napríklad právo získať od poskytovateľa potvrdenie, či spracováva osobné údaje, informácie o účeloch spracovania; kategóriách dotknutých osobných údajov; príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené; plánovaná doba spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracovania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu; právo podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov; skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovanie, vrátane profilovanie

 

b) právo na opravu nepresných osobných údajov;

 

c) právo na vymazanie osobných údajov (za predpokladu, že poskytovateľ nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov);

 

d) právo na obmedzenie spracovania osobných údajov (do doby vyriešenia podnetu, v ktorom bude popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania, alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu);

 

e) právo na oznámenie opravy, vymazanie alebo obmedzenie spracovania (a to zo strany poskytovateľa v prípade uskutočnenia opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovania);

 

f) právo namietať proti spracovaniu osobných údajov (ak poskytovateľ nepreukáže, že je daný závažný opodstatnený dôvod na spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, poskytovateľ spracovanie ukončí bez zbytočného odkladu);

 

g) právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov (ak získal súhlas napríklad so spracovaním osobných údajov na marketingové účely);

 

h) právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov (www.uoou.cz).

 

 

 

Zostavili sme pre vás pravidlá na ochranu osobných údajov, aby každý zákazník vedel, aké osobné údaje o ňom uchovávame a ako s nimi zaobchádzame.

Rozviedli sme tiež informácie o vašich právach. Napríklad o tom, ako môžete získať prístup k svojim osobným údajom a ako si možno vyžiadať ukončenie zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi.

 

 

 

Pre firmu Bartolini s.r.o. je veľmi dôležitá ochrana osobných údajov a chceme pri spracovaní vašich súkromných dát zachovávať otvorenosť a transparentnosť.
Preto máme zavedené podmienky, v ktorých stanovíme, akým spôsobom budú vaše osobné údaje spracované a chránené.

 

Kto kontroluje vaše osobné údaje?
Kontrolu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate, vykonáva a zodpovednosť za vaše osobné údaje na základe platných právnych predpisov o ochrane dát, nesie firma:

Bartolini s.r.o.

Poděbradova 285/109

602 00  Brno

společnost zapsána KS Brno Od.C. vl. 573 60
IČ: 28267672   DIČ: CZ28267672

 

Kde máme vaše osobné údaje uložené?
Údaje, ktoré od vás zbierame, sú uložené v administrácii e-shopu newline.sk

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje spracúva výhradne spoločnosť Bartolini s.r.o. - jej poverení pracovníci na základe používateľského mena a hesla

Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté, vymenené či predané na marketingové účely tretím osobám mimo spoločnosť Bartolini s.r.o. Osobné údaje poskytnuté tretím osobám sú používané výhradne za účelom poskytovania našich služieb. Jednotlivé kategórie tretích osôb nájdete nižšie uvedené pri jednotlivých prípadov spracovania osobných údajov.

Aký je právny základ spracovania?
V prípade každého jednotlivého spracovania osobných údajov, ktoré od vás zbierame, vás informujeme, či je poskytnutie osobných údajov dané zákonom, požaduje sa na účely uzavretia kúpnej zmluvy, či je povinné osobné údaje poskytnúť a aké sú prípadné dôsledky, ak sa rozhodnete údaje neposkytnúť .

Aké sú vaše práva?
Právo na prístup:
Máte právo kedykoľvek požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o vás uchovávame. Môžete kontaktovať spoločnosť Bartolini s.r.o., ktorá vám pošle vaše osobné údaje e-mailom.
Právo na prenosnosť osobných údajov:
Kedykoľvek spoločnosť Bartolini s.r.o. spracováva vaše osobné údaje automatizovaným spôsobom na základe vášho súhlasu alebo zmluvy, máte právo na kópiu svojich osobných údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktorý bude doručený vám alebo inej osobe. To výhradne zahŕňa osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.
Právo na opravu:
Máte právo požadovať opravu vašich osobných údajov, pokiaľ nie sú správne, a máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Ak ste registrovaným zákazníkom e-shopu Newline.sk, môžete svoje osobné údaje upraviť v rámci svojho účtu a na členských stránkach.
Právo na výmaz:
Máte právo na zmazanie akýchkoľvek osobných údajov spracovaných spoločnosťou Bartolini s.r.o. kedykoľvek s výnimkou týchto situácií
* Máte otvorenú požiadavku u Zákazníckeho servisu
* Máte nedokončenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná čiastočne
* Máte u spoločnosti Bartolini s.r.o. nevyrovnaný dlh, bez ohľadu na platobnú metódu
* Ste podozrivý zo zneužitia našich služieb alebo ste ich v posledných štyroch rokoch zneužili
* Ak ste vykonali akýkoľvek nákup, ponecháme si vaše osobné údaje spojené s vašou transakciou na účely účtovníctva
Vaše právo na napadnutie spracovania na základe legitímneho záujmu:
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe legitímneho záujmu spoločnosti Bartolini s.r.o. .. Firma Bartolini s.r.o. nebude tieto osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukáže legitímny dôvod tohto spracovania, ktorý má prednosť pred vaším záujmom a právami, alebo s ohľadom na právne nároky.
Vaše právo namietať proti priamemu marketingu:
Máte právo namietať proti priamemu marketingu vrátane prípadu profilovania analýzy na účely priameho marketingu.
Svoju požiadavku na vylúčenie z priameho marketingu môžete vykonať:
* Na základe postupu podľa pokynov uvedených v každom marketingovom e-maile
* Zmenou nastavenia vášho účtu
Právo na obmedzenia:
Máte právo požiadať Bartolini s.r.o. o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov za týchto okolností:
* Ak vzesiete námietku proti spracovaniu na základe legitímneho záujmu Bartolini s.r.o., spoločnosť Bartolini s.r.o. obmedzí celé spracovanie takých údajov, skôr ako dôjde k overeniu legitimity záujmu.
* Ak máte za to, že sú vaše osobné údaje nesprávne, musíBartolini s.r.o. obmedziť akékoľvek spracovanie takých údajov, skôr ako dôjde k overeniu presnosti osobných údajov.
* Ak je spracovanie nezákonné, môžete napadnúť vymazanie osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania vašich osobných údajov
* Ak Bartolini s.r.o. osobné údaje už nepotrebuje, ale požadujú sa pri obhajobe právnych nárokov.

 

 

 

 Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne, a preto sú vám k dispozícii špecializovaní zamestnanci zákazníckeho servisu zodpovední za vybavovanie vašich požiadaviek v súvislosti s vašimi vyššie uvedenými právami. Týchto špecializovaných zamestnancov môžete kedykoľvek kontaktovať na eshop@newline.sk


Ak máte za to, že spoločnosť Bartolini s.r.o. spracováva vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás kontaktovať. Rovnako máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

 

ONLINE NÁKUP

 

Prečo vaše osobné údaje využívame?
Vaše osobné údaje využívame k správe vášho online nákupu v internetovom obchode www.newline.sk, konkrétne na spracovanie vašich objednávok a vrátenia tovaru a peňazí prostredníctvom našich online služieb a k zasielaniu oznámení o stave doručovania alebo o prípadných problémoch s doručením vášho tovaru. Vaše osobné údaje používame k správe vašich platieb. Vaše údaje tiež používame na vybavovanie sťažností a záležitostí spojených so zárukou na tovar. Vaše osobné údaje sa používajú na vašu identifikáciu pre online nákup a potvrdenie vašej adresy u externých partnerov. Snažíme sa vám poskytovať rôzne možnosti platby a vykonávame analýzu na zistenie, aké platobné varianty máte k dispozícii, čo sa týka okrem iného vašej histórie platieb a kontroly vašej platobnej morálky.

Aké typy osobných údajov spracovávame?
Spracujeme tieto kategórie osobných údajov

* Kontaktné informácie, ako je meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo
* Platobné údaje a história platieb
* Údaje k objednávkam

Ak ste registravaným zákazníkom, budeme tiež spracovávať vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s registráciou, ako sú

* Identifikačné údaje k registrácii
* História nákupov

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa odovzdávajú tretím stranám, sa používajú len za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb, a to spoločnostiam na potvrdenie vašej adresy, komunikačným agentúram k zaslaniu potvrdenia objednávok a skladovacím a distribučným spoločnostiam v súvislosti s doručením Vašej objednávky. Poskytovateľom platobných služieb v súvislosti s vašou platbou.

Berte prosím na vedomie, že množstvo týchto cieľových spoločností má nezávislé právo či povinnosť spracovávať vaše osobné údaje.

Aký je právny základ spracovávania vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie služieb Bartolini s.r.o., čo sa týka správy a doručenia objednávky.
Ako dlho máme vaše údaje uložené?
Vaše údaje budeme uchovávať po dobu, kedy budete aktívnym zákazníkom, pokiaľ si nevyžiadate zničenie všetkých údajov.

 

 

 

PRIAMY MARKETING

 

Prečo vaše osobné údaje využívame?
Vaše osobné údaje použijeme k zasielaniu marketingových ponúk, informatívnych prieskumov a pozvánok prostredníctvom e-mailu, textových správ, telefonátov a bežnej pošty.

K optimalizácii vášho zážitku s www.newline.sk vám budeme poskytovať relevantné informácie, odporúčať produkty, zasielať vám pripomenutie produktov ponechaných v nákupnom košíku a budeme vám zasielať individuálnu ponuku. Všetky tieto skvelé služby sú založené na vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na aké položky klikáte a aké informácie ste nám poskytli.

Aké typy osobných údajov spracovávame?
Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov

* Kontaktné údaje ako e-mailová adresa, telefónne číslo a poštové smerovacie číslo
* Na aké produkty a ponuky ste klikli

Ak ste registravaným zákazníkom, budeme tiež spracovávať vaše osobné údaje poskytnuté v súvislosti s vašou registráciu, ako sú

* meno
* adresa
* história nákupov
* ako sa pohybujete a na čo klikáte na stránkach

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa odovzdávajú tretím stranám, sa používajú len za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb mediálnym agentúram a technickým poskytovateľom na distribúciu fyzického a digitálneho priameho marketingu.
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom marketingu

Aký je právny základ spracovávania vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov vyplýva z vášho súhlasu s priamym marketingom.

Vaše právo odvolať súhlas:
Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a namietať proti priamemu marketingu. V takom prípade vám spoločnosť Bartolini s.r.o. už nebude môcť v rámci priameho marketingu zasielať ďalšie ponuky a informácie podmienené vaším súhlasom.

Svoju požiadavku na vylúčenie z priameho marketingu môžete vykonať týmito cestami:

* Na základe postupu podľa pokynov uvedených v každom marketingovom príspevku
* Zaslaním e-mailu na eshop@newline.sk

Ako dlho máme vaše údaje uložené?
Vaše údaje budeme pre priamy marketing uchovávať,ak nezrušíte váš súhlas.

 

REGISTRACE NA WWW.NEWLINE.SK

 

Prečo vaše osobné údaje využívame?
Vaše osobné údaje použijeme na vytvorenie a správu vašej registrácie, na zabezpečenie individuálneho a relevantného využívania služieb registrácie

Budeme zaznamenávať a spravovať vaše body podľa vašich nákupov, zasielať vám informácie o bodoch a odmenách, ako sú zľavy a klubové akcie.

Vaše osobné údaje budeme tiež využívať k pozvánkam na akcie a súťaže, zľavám pre registrovaných zákazníkov a ďalším službám.

Budeme vám poskytovať históriu objednávok a podrobnosti k vašim objednávkam a budete si môcť upravovať nastavenia účtu. Zabezpečíme vám tiež jednoduché spôsoby udržiavania presných aktuálnych informácií, ako sú kontaktné údaje a platobné údaje. Budete si tiež môcť ukladať tovar do nákupného košíka a hodnotiť tovar, ktorý ste u nás nakúpili.

V prípade, že ste sa neodhlásili z účasti na priamom marketingu, použijeme vaše osobné údaje k zasielaniu marketingových ponúk, informatívnych prieskumov a pozvánok prostredníctvom e-mailu, textových správ, telefonátov a pošty.

Aké typy osobných údajov zbierame?
Spracujeme tieto kategórie osobných údajov, ktoré nám poskytnete pri registrácii na www.newline.sk

* Identifikačné údaje ako e-mailová adresa a heslo
* Kontaktné údaje ako meno, poštové smerovacie číslo, e-mailová adresa
* Telefónne číslo (ak nám ho poskytnete)
* Adresa (pokiaľ ju poskytnete)
* Nastavenie účtu

V prípade nákupu spracujeme tieto kategórie osobných údajov

* Históriu objednávok
* Údaje o doručení
* Históriu platieb

Spracujeme tiež tieto kategórie osobných údajov spojené s vašimi cookies

* Históriu klikania
* Históriu pohybu a prezerania

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa odovzdávajú tretím stranám, sa používajú len za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb, v prípade rezervácie na akcie používame nástroje pre tieto rezervácie a v prípade optimalizácie internetových stránok využívame služby webových agentúr. K hodnoteniu tovaru využívame analytické nástroje a moderačné a vydavateľské agentúry, k distribúcii marketingových materiálov využívame poskytovateľa komunikačnej a marketingovej distribúcie

Aký je právny základ spracovávania vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie služieb pre registrovaného zákazníka

Zber vašich osobných údajov pre vytvorenie a správu vášej registrácie treba pre splnenie našich záväzkov

Ako dlho vaše údaje uchovávame?
Vaše údaje budeme uchovávať po dobu aktívnej registrácie.

Máte právo svoju registráciu kedykoľvek ukončiť. V takom prípade bude vaša registrácia zrušena.

Po ukončení vášej registrácie budú vaše údaje zmazané.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať pre prípad právnych požiadaviek a v prípade prebiehajúceho sporu.

Vaše právo namietať proti priamemu marketingu:
Máte právo namietať proti priamemu marketingu vrátane prípadu profilovania analýzy na účely priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti priamemu marketingu, prestaneme s týmto cieľom spracovávať vaše osobné údaje a prestaneme vám zasielať marketingové materiály spojené s registráciou. Ak ste sa prihlásili k odberu noviniek, budete na základe svojho súhlasu stále dostávať materiály priameho marketingu.

 

ZÁKAZNICKY SERVIS

 

Prečo vaše osobné údaje využívame?
Vaše osobné údaje používame k správe vašich dotazov, vybavovania sťažností a záležitostí spojených so zárukou na tovar a technickou podporou prostredníctvom e-mailu, chatu, telefónnych hovorov a sociálnych médií.

Môžeme vás tiež kontaktovať v prípade nezrovnalostí ohľadom vašej objednávky.

Aké typy osobných údajov spracovávame?
Spracujeme všetky údaje, ktoré nám poskytnete, vrátane týchto kategórií

* Kontaktné informácie, ako je meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo
* Platobné údaje a história platieb
* Údaje k objednávkam
* Evidencia registrácie registrovaného zákazníka
* Všetka korešpondencia v týchto záležitostiach

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Osobné údaje poskytnuté tretím osobám sú používané výhradne za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb.

Aký je právny základ spracovávania vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov sa opiera o záujem spoločnosti Bartolini s.r.o.

Ako dlho vaše údaje uchovávame?
V prípade E-mailových správ a korešpondencie uchovávame vaše údaje po dobu po dobu 12 mesiacov. 


Vaše právo na napadnutie spracovania na základe legitímneho záujmu:
Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na základe legitímneho záujmu spoločnosti Bartolini s.r.o. .. Spoločnosť nebude tieto osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukáže legitímny dôvod tohto spracovania, ktorý má prednosť pred vaším záujmom a právami, alebo s ohľadom na právne nároky.

 

VÝVOJ A ZLEPŠOVANIE

 

Prečo používame vaše osobné údaje?
Osobné údaje budú použité za účelom hodnotenia, rozvoja a zdokonaľovania našich služieb, výrobkov a systémov pre všetkých našich zákazníkov. Pre tieto účely nebudú vaše osobné údaje analyzované na osobnej úrovni. Akékoľvek spracovanie bude vykonávané na pseudonymných údajoch.

To zahŕňa analýzu zacielenú na úpravu našich služieb v zmysle ich ústretovosti voči používateľom, ako je úprava užívateľského rozhrania pre zjednodušenie toku informácií či zdôraznenie prvkov bežne užívaných zo strany našich zákazníkov v rámci zdokonalenie IT systémov v zmysle zvýšenia bezpečnosti našich návštevníkov a zákazníkov všeobecne.

Analýza je zároveň využívaná k rozvoju a nepretržitému zdokonaľovaniu logistických tokov tovaru na základe prognózy nákupov, skladových zásob a objemu zásielok, a tiež k zdokonaľovaniu našej kapacity zdrojov z hľadiska udržateľnosti na základe zefektívňovania nákupu a plánovania objemu zásielok.

Aké druhy osobných údajov spracovávame?
Ak ste nám poskytli svoje osobné údaje, budú spracované nasledujúce kategórie:

V prípade nákupu budú spracované osobné údaje v nasledujúcich kategóriách:
* História objednávky
* Informácie o zásielke
* Platobná história

Ďalej budú spracované osobné údaje v súvislosti s používaním súborov cookies, a to v nasledujúcich kategóriách:
* História kliknutí
* História navigácie a prezerania internetového obsahu

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Osobné údaje poskytnuté tretím osobám sú výhradne používané za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb. Využívame služieb spoločností špecializovaných na analýzu internetu, ktoré pre nás analyzujú internetové správanie našich zákazníkov na všeobecnej úrovni.

Aký je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov za účelom rozvoja a zdokonaľovania našich služieb a výrobkov je založené na našom oprávnenom záujme.

Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po celý čas, kedy bude vaša registrácia na www.newline.sk aktívna

Po ukončení vášej registrácie budú vaše údaje vymazané.

Vaše právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov:
Máte právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je založené na oprávnenom záujme spoločnosti Bartolini s.r.o., a to prostredníctvom eshop@newline.sk. Váš účet bude následne vymazaný a my už naďalej nebudeme schopní poskytovať vám naše služby.

 

PLNENIE PRACOVNÝCH ZÁVÄZKOV

 

Prečo používame vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budú použité za účelom plnenia právnych povinností, v prípade súdnych konaní alebo rozhodnutí zo strany úradov.

To zahŕňa použitie vašich osobných údajov za účelom zhromažďovania a overovania účtovných údajov v súvislosti s dodržiavaním pravidiel účtovníctva.

Aký druh osobných údajov spracovávame?
Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov
* Zákaznícke číslo
* Číslo objednávky
* Meno
* Poštová adresa
* Suma transakcie
* Dátum transakcie

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Vaše osobné údaje budú zdieľané len poverenými pracovníkmi Bartolini s.r.o.

Aký je právny základ pre spracovanie vašich osobných údajov?
Spracovanie vašich osobných údajov je pre spoločnosť Bartolini s.r.o. nevyhnutné z dôvodu plnenia právnych povinností spoločnosti.
Ako dlho budeme uchovávať vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu, ktorá je v súlade s účtovnými pravidlami platnými vo vašej krajine.

 

SOUBORY COOKIE

 

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení a opäť sa používa počas vašich ďalších návštev. Ak využívate našich služieb, predpokladáme, že súhlasíte s používaním týchto súborov.

 Ako používame súbory cookie?
Pokiaľ po prihlásení zvolíte možnosť Pamätať si prihlásenie, použijeme trvalé súbory cookie k uloženiu vami zvolenej vstupnej stránky a na uloženie vašich údajov. Súbory cookie budeme používať na ukladanie vášho obľúbeného tovaru.

Súbory cookie relácie napríklad používame, keď použijete funkciu filtra tovar a tiež k tomu, aby sme skontrolovali, či ste prihlásení alebo ste vložili tovar do nákupného košíka.

Používame súbory cookie prvých aj tretích strán k zberu dát a užívateľských údajov agregovanom aj individuálne v rámci analytických nástrojov k optimalizácii našich internetových stránok a na poskytovanie relevantných marketingových materiálov.

Niektoré cookies tretích strán sú nastavené službami, ktoré fungujú na našich stránkach a sú mimo našu kontrolu. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako je Twitter a Facebook, a súvisia s možnosťou užívateľov zdieľať obsah uvedený na týchto stránkach, ako označujú príslušné ikony.

Používame aj cookies tretích strán, na základe ktorých sa vykonáva sledovanie viacerých internetových stránok, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach / kanáloch.

Aké typy osobných údajov spracovávame?
Prepojíme iba identifikačné údaje vášho súboru cookie s vašimi osobnými údajmi poskytnutými a získanými v súvislosti s vašou registráciou, ak sa prihlásite.

Kto má prístup k vašim osobným údajom?
Údaje, ktoré sa odovzdávajú tretím stranám, sa používajú len za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb, analytický nástroj sa používa k zberu štatistických údajov k optimalizácii našich stránok a poskytovania relevantných materiálov.

Aký je právny základ spracovávania vašich osobných údajov?
Vaše súbory cookie prepojíme s vašimi osobnými údajmi iba v prípade, že sa prihlásite na www.newline.sk.

Ako dlho máme vaše údaje uložené?
Bartolini s.r.o. neukladá vaše osobné údaje. Cookies z vášho počítača alebo mobilného zariadenia môžete ľahko vymazať vo svojom prehliadači. Návod, ako zaobchádzať so súbormi cookie a ako ich odstrániť, nájdete v nápovede prehliadača. Cookies môžete zakázať alebo nastaviť možnosť dostávať oznámenia zakaždým, keď do vášho počítača alebo mobilného zariadenia bude odoslaný nový súbor cookie. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete cookies zakázať, nebudete môcť využívať výhody všetkých funkcií.

 

 

 

V Brně dne 20.5.2018

 

ZĽAVA AŽ 39€ NA TVOJ PRVÝ NÁKUP. BUDE TVOJE?